<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=224441&amp;fmt=gif">
DataCenter_multicloud_hero.jpg

Mikä on multicloud?

Mikä on multicloud?

Multicloud- eli monipilviympäristö koostuu usean eri palveluntarjoajan toisiinsa yhdistetyistä julki- ja privaattipilviympäristöistä. Sen suurimmat hyödyt ovat mahdollisuus jakaa työkuormia eri pilviympäristöihin ja hyödyntää eri pilvipalveluntarjoajien kyvykkyyksiä joustavasti. Lue lisää siitä, mitä liiketoimintahyötyjä multicloud-ympäristö mahdollistaa yrityksille!

Haluatko lukea tekstin loppuun paremmalla ajalla? Lähetä se tästä sähköpostiisi PDF-versiona.

mikä_on_multicloud

Mikä on multicloud?

Siinä missä perinteisesti yritykset tekivät valinnan privaatti- ja julkipilven välillä tai ottivat käyttöön molemmista koostuvan hybridipilviratkaisun, multicloud- eli monipilviympäristössä käytössä on  usean eri palveluntarjoajan (yksityisiä ja/tai julkisia) pilviympäristöjä, jotka on liitetty toisiinsa.

LUE LISÄÄ: Mitä eroa on multicloudilla ja hybridipilvellä?

Julkipilviratkaisuilla on itsessään huomattavia liiketoiminnallisia etuja: ne skaalautuvat tarpeen ja kuormituksen mukaan, nopeuttavat palvelukehitystä eivätkä vaadi yrityksiltä erillisiä palvelin- tai laiteinvestointeja ja oman infrastruktuurin ylläpitoa.

Multicloud-ratkaisun kenties suurin hyöty on mahdollisuus jakaa työkuormia joustavasti eri julkipilviympäristöihin sen mukaan, missä niitä on fiksuinta ja kustannustehokkainta pyörittää. Toinen tärkeä etu on mahdollisuus hyödyntää eri palveluntarjoajien työkaluja, ohjelmistoja ja sovelluksia yrityksen tarpeista ja datan tyypistä riippuen.

LUE LISÄÄ: Multicloud kirittää liiketoimintaa

Käsitteet tutuiksi: Privaatti vai julkipilvi, hybridi vai multicloud?

Privaattipilvi tarkoittaa yrityksen yksityistä pilviympäristöä, joka sijaitsee joko yrityksen omassa tai palveluntarjoajan konesalissa tai virtuaalisalissa.

Julkipilvessä palvelualusta sijaitsee palveluntarjoajan palvelimilla (esim.  Azure, Google Cloud tai AWS). Alusta on nimensä mukaisesti jaettu eri asiakkaiden kesken.

 

Hybridipilvestä puhutaan yleensä silloin, kun käytössä on privaattipilven lisäksi myös julkipilviympäristöjä, joiden välillä työkuormia ja dataa ohjaillaan tarpeiden mukaan.

Multicloud- eli monipilviympäristöllä  tarkoitetaan ympäristöä, joka koostuu useamman eri pilvitoimittajan (yleensä julkisista) pilvistä ja niissä käytettävistä ohjelmistoista ja sovelluksista.
multicloudin_hyödyt_yrityksille

Multicloudin hyödyt yrityksille

Yrityksen näkökulmasta pilvipalveluissa on siis useita liiketoimintahyötyjä: palveluiden käyttö on helppoa, kapasiteetti skaalautuu kustannustehokkaasti, uusien palveluiden kehitys nopeutuu ja niin edelleen.

Multicloud-ympäristössä liiketoimintahyödyt kertaantuvat, sillä yritys saa käyttöönsä eri palveluntarjoajien kyvykkyydet ja voi yhdistää eri pilviratkaisujen parhaat puolet.

1. Joustavuus

Useamman pilviympäristön suurin etu on, että työkuormia voi jakaa tarkoituksenmukaisesti eri ympäristöihin. Julkipilveä hydyntämällä yritykset voivat esimerkiksi optimoida kustannuksiaan huomattavasti.

Toinen etu on, että eri vaihtoehtojen kilpailuttaminen on multicloudissa helpompaa kuin yhden palveluntarjoajan mallissa. Vaikka yritys olisikin jumissa jossakin antiikinaikaisessa ohjelmistossa tai palvelussa, multicloud-ratkaisun ansiosta se voi silti ottaa muilla osa-alueilla jouhevasti käyttöön ajanmukaisempia ratkaisuja.

2. Kustannustehokkuus

Hyvin suunnitellussa multicloud-ympäristössä yritys maksaa vain siitä, mitä todella tarvitse ja käyttää. Tehokkaalla suunnittelulla voidaan lisäksi minimoida palveluiden liiketoimintakriittisiä alhaallaoloaikoja ja turvata liiketoiminnan jatkuvuus paremmin kuin yhden palveluntarjoajan taktiikalla.

Suurimmat kustannussäästöt tulevat kuitenkin siitä, että eri pilvialustoja yhdistämällä yritys voi jakaa työtaakat prosessoitavaksi siellä, missä se on kulloinkin järkevintä.

Privaattipilvestä yritys saa juuri omiin tarpeisiinsa suunnitellut palvelut kriittisille ja sensitiivisille työkuormille, skaalautumistarpeiltaan vaikeasti ennakoitavaa ja vähemmän sensitiivistä työkuormaa taas voi sijoittaa julkipilveen edullisemmalla hinnalla.

LUE LISÄÄ: Mitkä työtaakat mihinkin julkipilveen? – Vertailussa GCP, Azure ja AWS

3. Luotettavuus

Multicloud-ratkaisussa käytöön saadaan julkipilven edut, kuten kapasiteetin skaalautuvuuden. Sen ansiosta esimerkiksi verkkokaupan käyttäjäpiikki tai uuden järjestelmän käyttöönotosta johtuva yllättävä kuormituspiikki ei pääse viemään palvelimia alas, sillä lisäresursseja saadaan pilvestä käyttöön nopeasti.

Lisäksi multicloud mahdollistaa palvelujen entistä tehokkaamman kahdentamisen. Jos esimerkiksi samaa verkkokauppaa pyöritetään yhtä aikaa kahdesta eri julkipilvestä ja niistä toinen kaatuu, verkkokaupan näköisversio jatkaa pyörimistään toisessa pilvipalvelussa. Näin vika voidaan korjata taustalla ilman, että kukaan edes huomata palvelinten kaatumista.

4. Nopeampi palvelukehitys

Multicloud-ympäristössä yritys ei ole naimisissa yhden pilvipalveluntarjoajan kanssa, se voi valita kussakin tilanteessa itselleen parhaan mahdollisen vaihtoehdon.

Sovelluskehitystä nopeuttavat esimerkiksi eri toimijoiden pilvinatiivit työkalut ja valmiit sovelluskokonaisuudet, jotka on helppo ja nopea ottaa käyttöön eivätkä vaadi yritykseltä omia kalliita ja raskaita investointeja.

LUE LISÄÄ: Mitkä työtaakat mihinkin julkipilveen? – Vertailussa GCP, Azure ja AWS

5. Globaali skaala

Suurten julkipilvitoimijoiden globaalin skaalan ansiosta yritys saa omat ohjelmistonsa ja sovelluksensa entistä helpommin kohdemarkkinoille myös kotimaan ulkopuolella. Näin yritys saa paitsi viiveen minimoitua, myös tuotua ohjelmistot ja sovellukset kohdemarkkinoille entistä sujuvammin.

LUE LISÄÄ: Mitä liiketoimintahyötyä multicloudista on yrityksille?

Tutkimus: Multicloudin merkitys yrityksille kasvaa koko ajan

RightScalen tutkimuksen mukaan jopa 81 prosenttia kansainvälisistä suuryrityksistä hyödyntää useita eri pilviympäristöjä.

Tutkimuksen tekohetkellä enterprise-tason yrityksellä oli  käytössään keskimäärin jopa 4,8 eri pilvialustaa ja määrä kasvaa koko ajan.

pilviympäristön_haasteet


Useamman pilviympäristön haasteet

Samalla kun hallittava pilviympäristö muuttuu kompleksisemmaksi, kasvavat myös organisaation osaamistarpeet kuin hallintaan kuluvat resurssit, kustannukset ja riskitkin. Multicloudin suurimmat haasteet ovat tutkimusten mukaan tietoturva ja kustannustenhallinta.

LUE LISÄÄ: Mitkä ovat Multicloudin haasteet yrityksille?

1. Monimutkaiset tietoturvariskit lisääntyvät

Julkipilven tietoturva on pääsääntöisesti erinomainen, mutta...

Eniten yrityksen tietoturvavaatimuksiin vaikuttaa luonnollisesti se, millaisia rajoituksia pilviympäristöön sijoitettava data asettaa prosesseille. Jo pitkään julkipilvi on kuitenkin ollut tutkitusti äärimmäisen tietoturvallinen vaihtoehto – joissakin tilateissa jopa omaa konesalia parempi.

Tunnetuimpien julkipilvipalveluntarjoajien tietoturva on vahvistettu kansainvälisillä tietoturvasertifikaateilla. Lisäksi varsinkin isoimmilla toimijoilla käytettävissään huippuluokan tietoturvaosaamista, parhaat teknologiat tietoturvapoikkeamien havaitsemiseen ja hallintaan sekä erilaisia toimialakohtaisia tietoturvakäytäntöjä ja sertifikaatteja.

...yritysten haasteita ovat suunnittelu ja inhimilliset virheet...
Moni yritys epäilee edelleen sitä, miten hyvin liiketoimintakriittiset tiedot pysyvät turvassa julkipilvessä ja varsinkin useamman palveluntarjoajan pilvistä koostuvassa ympäristöissä. Esimerkiksi Cloudpron tutkimuksen mukaan jopa 97 % yrityksistä oli huolissaan pilvipalveluiden tietoturvasta.

Huoli on osittain oikeutettu, sillä mitä monimutkaisempi pilviympäristö, sitä enemmän siihen liittyy tietenkin myös potentiaalisia riskejä. Useimmiten yrityksiltä jää kuitenkin huomaamatta, että suurin osa tietovuodoista johtuu puuttellisista prosesseista ja inhimillisistä virheistä.

Tilastollisesti suurin osa tietovuodoista johtuu nimittäin teknisten puutteiden sijaan inhimillisistä tekijöistä, esimerkiksi puuttuvista päivityksistä, tietojen väärästä sijainnista, puutteellisesti suunnitelluista prosesseista ja jopa siitä, etteivät loppukäyttäjät ole perillä yrityksen omista tietoturvakäytännöistä.

...ja multicloudissa lisäksi kyvykkyyden puute

Multicloudissa pakkaan lisätään vielä yksi kriittinen ulottuvuus, nimittäin useamman eri palveluntarjoajan pilviympäristöjen yhteensovittaminen. Jokaisen palveluntarjoajan pilviympäristössä on omat jatkuvasti muuttuvat erityispiirteensä, jotka ympäristön käyttäjän tulisi hallita.

Haasteena tässä on, että jos liiketoimintakriittisiä päätöksiä tehdään puutteellisen tiedon varassa, se johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että virheitä joudutaan paikkailemaan kalliisti jälkikäteen.

LUE LISÄÄ: Multicloudin tietoturva – Miten usean palveluntarjoajan pilvestä saa liiketoimintahyödyt turvallisesti

KATSO WEBINAARI: [WEBINAARITALLENNE] Pilven tietoturva haltuun (45 min)

2. Pilvikustannukset karkaavat käsistä

Suurin osa yrityksistä tavoittelee julkipilvipalvelujen käyttöönotolla kustannussäästöjä verrattuna perinteiseen on-premises -malliin, ja teoriassa palvelut tarjoavatkin erinomaisia mahdollisuuksia kustannusten optimointiin.

Käytännössä yritysten pilvikustannukset ovat kuitenkin olleet jo vuosia huimassa nousussa. SoftwareONEn tutkimuksen mukaan pilven osuus yritysten IT-kustannuksista lähentelee jo kipurajoja, ja RightScalen tutkimuksessa jopa 97 % vastaajista koki kustannustenhallinnan haasteeksi yritykselleen.

Tärkein syy kasvaviin kustannuksiin on, että vain harvalla yrityksellä on rahkeita monimutkaisen pilvipaketin itsenäiseen hallinnointiin, ja siksi resursseja valuu helposti viemäriin jopa kenenkään huomaamatta.

LUE LISÄÄ: Pilvikustannukset karkaavat käsistä

Tutkimus: Yritysten suurimmat haasteet pilven tietoturva ja kustannukset

RightScalen tutkimuksesta selviää, että yrityksen näkevät suurimpina haasteinaan pilven tietoturvan (77 % haaste, 29 % merkittävä haaste) sekä kustannukset (76 % haaste, 21 % merkittävä haaste). 
Tutkimuksen mukaan pilvipalveluiden hukkakustannukset ovat merkittäviä. Vastaajat  itse arvioivat hukaksi noin 30 %, mutta RightScalen mukaan todellinen määrä on 35 %.
 
Tärkein prioriteetti (58 % yrityksistä) on tutkimuksen mukaan nimenomaan kustannusten optimointi.
RightScalen mukaan yritykset voisivat säästää jopa 35–40 % pilvikustannuksistaan fiksummalla suunnittelulla.

liiketoimintalähtöinen_pilvistrategia

Millainen on liiketoimintalähtöinen pilvistrategia?

Milloin multicloud on hyvä ratkaisu yritykselle?

Parhaimmillaan multicloud-ympäristöön siirtyminen vapauttaa yrityksen hyödyntämään pilvipalettiaan huomattavasti aiempaa kustannustehokkaammin ja joustavammin.

Multicloud ei ole patenttiratkaisu kaikkiin tilanteisiin, mutta sopii mainiosti esimerkiksi yrityksille, jotka...

 • Toimivat usealla maantieteellisellä alueella ja tarvitsevat siksi käyttöönsä luotettavat ja laadukkaat globaalin skaalan pilvipalvelut

 • Haluavat hyödyntää olemassaolevia IT-investointejaan tehokkaammin ja ottaa käyttöön julkipilven nopeasti kehittyviä palveluita

 • Tarvitsevat laajan kirjon eri käyttötarkoituksiin soveltuvia työkaluja ja valmiita sovelluksia

 • Haluavat pilviarkkitehtuurin, joka varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden pilvikohtaisista tai paikallisista häiriöistä huolimatta

 • Haluavat ennaltaehkäistä vendor lockinin ja säilyttää neuvotteluvaran suhteessa pilvitoimittajiin

LUE LISÄÄ: Multicloud-ratkaisut

Millainen on liiketoimintalähtöinen pilvistrategia?

Multicloudiin siirtyminen ei siis välttämättä ole aivan suoraviivaista – eikä pilvistrategiankaan tulisi koskaan olla pelkästään IT-osaston projekti. Strategiaan myös tulisi panostaa jo kauan ennen kuin yrityksen rauta kaipaa päivitystä tai ulkoistussopimuksen parasta ennen -päivä kurkkii nurkan takaa.

Pilvistrategiassa tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

 • Millaisia liiketoiminnallisia tarpeita yrityksellä on tulevaisuudessa?

 • Millaisia ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä tulevaisuudessa kaivataan?

 • Mitkä pilviratkaisut sopivat kokonaisuudessaan parhaiten yrityksen tarpeisiin?

 • Miltä osin nykyiset järjestelmät täytyy siirtää pilveen, jotta tulevaisuuden liiketoimintatavoitteet on ylipäätään mahdollista saavuttaa?

 • Mihin pilvialustoihin mitkäkin työkuormat kannattaa sijoittaa, jotta kokonaisuus olisi mahdollisimman kustannustehokas ja helposti hallittavissa?

 • Mitkä pilvet on tarve liittää yhteen ja miten tietoliikenneyhteydet niiden välillä toteutetaan?

 • Miten olemassaoleva IT-ympäristö keskustelee uusien julkipilvialustojen kanssa?

 • Millainen hallintamalli yrityksen tilanteeseen ja tarpeisiin sopii parhaiten?

 • Mitä kaikkea pilvipalvelujen tietoturvassa tulee ottaa huomioon?

 • Millaisia kyvykkyyksiä ja osaamista organisaatiossa on jo valmiina?

 • Onko yrityksellä jatkossa resursseja ja kyvykkyyttä pysyä mukana julkipilvien nopeassa kehityksessä?

 • Miltä osin uusi ratkaisu toteutetaan itse ja miltä osin se on fiksumpaa ulkoistaa kumppanille, joka voi tarvittaessa hallinnoida tarvittaessa sekä privaatti- että julkipilvi-infrastruktuuria palveluna?

 • Miten pilveen siirtyminen kannattaa toteuttaa?

Kaipaatko asiantuntevaa apua pilviympäristöjen suunnittelussa ja hallinnassa? Kysy lisää pilvikonsultointi-palveluistamme!