<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=224441&amp;fmt=gif">
DataCenter_multicloud_hero.jpg

Mikä on multicloud?

Mikä on multicloud?

Multicloud- eli monipilviympäristö koostuu usean eri palveluntarjoajan toisiinsa yhdistetyistä julki- ja privaattipilviympäristöistä. Sen suurimmat hyödyt ovat mahdollisuus jakaa työkuormia eri pilviympäristöihin ja hyödyntää eri pilvipalveluntarjoajien kyvykkyyksiä joustavasti. Lue lisää siitä, mitä liiketoimintahyötyjä multicloud-ympäristö mahdollistaa yrityksille.

 

Haluatko lukea tekstin loppuun paremmalla ajalla? Lähetä se sähköpostiisi PDF-versiona.

mikä_on_multicloud

Pilvestä haetaan liiketoimintahyötyjä

Aiemmin IT-infrastruktuuria ei nähty strategisena osana liiketoimintaa. Ei siis ihmekään, että monelle yritykselle ajatus kevyemmästä infrastruktuurista ja jopa omasta infrasta luopumisesta on ennen kaikkea helpotus!

Pilviratkaisuilla on kuitenkin selkeät liiketoiminnalliset etunsa: ne skaalautuvat mm. tarpeen ja kuormituksen mukaan, nopeuttavat palvelukehitystä eivätkä vaadi erillisiä palvelin- tai laiteinvestointeja ja oman infrastruktuurin ylläpitoa, mikä vapauttaa yrityksen resursseja ydinliiketoimintaan.

Mikä on multicloud-ympäristö?

Termit hybridipilvi ja multicloud menevät helposti arkipuheessa sekaisin, vaikka käsitteellinen ero niiden välillä on kuin faksilla ja älypuhelimella.

Perinteisesti yritys on tehnyt valinnan privaatti- ja julkipilven välillä tai ottanut käyttöön molemmista koostuvan hybridipilviratkaisun. Multicloud- eli monipilviympäristö puolestaan koostuu usean eri palveluntarjoajan toisiinsa liitetyistä pilviympäristöistä, jotka voivat olla niin yksityisiä kuin julkisiakin.

Multicloud-ratkaisun kenties suurin hyöty on mahdollisuus jakaa työkuormia joustavasti eri pilviympäristöihin sen mukaan, missä niitä on fiksuinta ja kustannustehokkainta pyörittää. Toinen tärkeä etu on mahdollisuus hyödyntää eri palveluntarjoajien työkaluja, ohjelmistoja ja sovelluksia yrityksen tarpeista ja datan tyypistä riippuen.

Millaisille yrityksille multicloud-ympäristö sopii?

Multicloud-ympäristö tuo liiketoimintaetua varsinkin yrityksille, jotka tarvitsevat laajaa kirjoa eri käyttötarkoituksiin soveltuvia työkaluja tai eivät halua sitoutua yhteen palveluntarjoajaan sekä yrityksille, jotka toimivat globaalisti.

Parhaimmillaan multicloud-ympäristöön siirtyminen vapauttaa yrityksen hyödyntämään pilvipalettiaan huomattavasti aiempaa kustannustehokkaammin ja joustavammin. Käytännössä vastaan tulee kuitenkin tilanteita, joihin ei ole olemassa helppoja patenttiratkaisuja:

  • Mihin pilvialustoihin mitkäkin työkuormat kannattaa sijoittaa, jotta kokonaisuus olisi mahdollisimman kustannustehokas ja helposti hallittavissa?
  • Millainen hallintamalli yrityksen tilanteeseen ja tarpeisiin sopii parhaiten?
  • Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon multicloud-ympäristön tietoturvassa?

Mitä eroa on multicloudilla ja hybridipilvellä?

Privaattipilvi tarkoittaa yrityksen yksityistä pilviympäristöä, joka sijaitsee joko yrityksen omassa tai palveluntarjoajan konesalissa tai virtuaalisalissa.
Hybridipilvestä puhutaan yleensä silloin, kun yrityksellä on käytössä privaattipilven lisäksi 1–2 julkipilviympäristöä, joiden välillä työkuormia ja dataa voidaan ohjailla tarpeiden mukaan.

 

Julkipilvessä palvelualusta sijaitsee palveluntarjoajan palvelimilla (esim. Microsoft Azure, Google Cloud tai Amazon Web Services). Pilvialusta on nimensä mukaisesti jaettu eri asiakkaiden kesken.

Multicloud- eli monipilviympäristöllä taas tarkoitetaan useamman eri palveluntarjoajan (yleensä julkisista) pilvistä koostuvaa ympäristöä, johon voi yhdistää myös privaattipilviympäristöjä ja niissä käytettäviä ohjelmistoja ja sovelluksia.
multicloudin_hyödyt_yrityksille

Multicloudin hyödyt yrityksille

Yrityksen näkökulmasta pilvipalveluissa on siis useita liiketoimintahyötyjä: palveluiden käyttö on helppoa, kapasiteetti skaalautuu kustannustehokkaasti, uusien palveluiden kehitys nopeutuu ja niin edelleen. Multicloud-ympäristössä liiketoimintahyödyt kertaantuvat, sillä yritys saa käyttöönsä eri palveluntarjoajien kyvykkyydet ja voi yhdistää eri pilviratkaisujen parhaat puolet.

Joustavuus

Multicloud-ympäristössä yritys ei ole naimisissa yhden pilvipalveluntarjoajan kanssa, se voi valita kussakin tilanteessa parhaan mahdollisen vaihtoehdon.

Näin käytössä ovat tarvittaessa esimerkiksi eri toimijoiden pilvinatiivit työkalut, joiden ansiosta palvelukehitystä on mahdollista nopeuttaa huomattavasti.

Vaikka yritys olisikin jumissa yhdessä antiikinaikaisessa palvelussa, se voi silti ottaa muilla osa-alueilla jouhevasti käyttöön ajanmukaisempia ratkaisuja. Myös eri vaihtoehtojen kilpailuttaminen ja vertailu on helpompaa kuin yhden palveluntarjoajan mallissa.

Kustannustehokkuus

Hyvin suunnitellussa multicloud-ympäristössä yritys maksaa vain siitä, mitä todella tarvitse ja käyttää. Tehokkaalla suunnittelulla voidaan lisäksi minimoida palveluiden liiketoimintakriittisiä alhaallaoloaikoja ja turvata liiketoiminnan jatkuvuus paremmin kuin yhden palveluntarjoajan taktiikalla.

Suurimmat kustannussäästöt tulevat kuitenkin siitä, että eri pilvialustoja yhdistämällä yritys voi jakaa työtaakat prosessoitavaksi siellä, missä se on kulloinkin järkevintä.

Privaattipilvestä yritys saa juuri omiin tarpeisiinsa suunnitellut palvelut kriittisille ja sensitiivisille työkuormille, skaalautumistarpeiltaan vaikeasti ennakoitavaa ja vähemmän sensitiivistä työkuormaa taas voi sijoittaa julkipilveen edullisemmalla hinnalla.

Globaali skaala

Suurten julkipilvitoimijoiden globaalin skaalan ansiosta yritys saa omat ohjelmistonsa ja sovelluksensa entistä helpommin kohdemarkkinoille myös kotimaan ulkopuolella.

Tutkimus: Multicloudin merkitys yrityksille kasvaa

RightScalen tutkimuksen mukaan jopa 81 prosenttia kansainvälisistä suuryrityksistä hyödyntää useita eri pilviympäristöjä.

Yhdellä yrityksellä on käytössään keskimäärin 4,8 eri pilvialustaa.

 Useamman pilvipalvelun tehokas ja turvallinen hallinta on haastavaa

Samalla kun hallittava paletti kasvaa ja pilviympäristöjen kokonaisuus muuttuu kompleksisemmaksi, kasvavat niin organisaation osaamistarpeet kuin hallinnan resurssit, kustannukset ja riskitkin. Multicloudissa on yrityksille myös paljon haasteita, joista kenties suurimmat ovat tietoturva ja kustannustenhallinta.

 pilviympäristön_haasteet

Huonosti suunniteltu multicloud-ympäristö on kustannussyöppö

Yritysten pilvikustannukset ovat nousussa. SoftwareONEn tutkimuksen mukaan pilven osuus yritysten IT-kustannuksista lähentelee jo kipurajoja – siis siitä huolimatta, että juuri kustannussäästöt ovat yksi tärkeimmistä syistä pilveen siirtymiselle. Myös RightScalen tutkimuksessa jopa 97 % vastaajista koki kustannustenhallinnan yritykselleen haasteeksi.

Juurisyy on, että heppoisesti suunnitellun pilviratkaisun kustannukset lähtevät helposti lapasesta. Vain harvalla yrityksellä on rahkeita monimutkaisen paketin itsenäiseen hallinnointiin, ja resursseja voi siksi valua viemäriiin jopa kenenkään huomaamatta.

Monimutkaisissa ympäristöissä on monimutkaiset tietoturvariskit

Mitä useampi pilviympäristö, sitä enemmän siihen liittyy aina myös potentiaalisia riskejä. Cloudpron tutkimuksen mukaan 97 % yrityksistä on huolissaan pilvipalveluiden tietoturvasta, eivätkä yritykset usein edes ymmärrä kaikkia mahdollisia tietoturvariskejä.

Varsinaisia teknisiä tietoturvapuutteita useammin tietovuodot johtuvatkin esimerkiksi puuttuvista päivityksistä tai siitä, että tietoja on säilytetty väärin.

Monimutkaisen pilviratkaisun myötä yritykselle tulee aina vastuu myös kokonaisuuden tietoturvasta. Jos liiketoimintapäätöksiä tehdään puutteellisen tiedon varassa, se johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että virheitä joudutaan paikkailemaan kalliisti jälkikäteen.

>> Katso tästä 45 min webinaaritallenne multicloudin tietoturvasta!

Tutkimus: yritysten suurimmat haasteet pilven tietoturva ja kustannustenhallinta

RightScalen tutkimuksesta selviää, että yrityksen näkevät suurimpina haasteinaan pilven tietoturvan (77 % haaste, 29 % merkittävä haaste) sekä kustannustenhallinnan (76 % haaste, 21 % merkittävä haaste). 
Tutkimuksen mukaan pilvipalveluiden hukkakustannukset ovat merkittäviä. Vastaajat  itse arvioivat hukaksi noin 30 % RightScalen mukaan todellinen määrä on 35 %.
 
Tärkein prioriteetti (58 prosentilla yrityksistä) on tutkimuksen mukaan nimenomaan kustannusten optimointi.
RightScalen mukaan yritykset voisivat säästää jopa 35–40 % pilvikustannuksistaan fiksummalla suunnittelulla.

Millainen on liiketoimintalähtöinen pilvistrategia?

IT-hankinnat nousevat usein esiin viime tingassa: kun yrityksen rauta alkaa jo kaivata pikaista päivitystä tai kun ulkoistussopimuksen parasta ennen -päivä kurkkii nurkan takaa.

Pilvistrategiaan kannattaa kuitenkin satsata ennakoivasti. Käytännössä sen on yrityksen pitkäjänteinen ja liiketoimintalähtöinen suunnitelma pilvipalveluiden hyödyntämisestä.

Hyvä pilvistrategia ottaa kantaa ainakin siihen, millaisia liiketoiminnallisia tarpeita yrityksellä on tulevaisuudessa ja miltä osin nykyiset järjestelmät kannattaa siirtää pilveen, jotta tavoitteet saavutetaan.

Lisäksi on tärkeää hahmottaa, millaisia kyvykkyyksiä ja valmiuksia organisaatiossa on jo valmiina ja toisaalta millaisia muutoksia tarvitaan ja miten nykyinen IT-ympäristö keskustelee pilvialustojen kanssa, sekä se, miltä osin palvelu on tehokkaampaa ulkoistaa kumppanille, joka hallinnoi sekä privaatti- että julkipilvi-infrastruktuuria palveluna.

liiketoimintalähtöinen_pilvistrategia

KATSO WEBINAARITALLENNE